EU

2023-06-07 – Direktivet implementerat i svensk lag.

Som väntat antogs regeringen Kristerssons proposition 2022/23:102 “Genomförande av ändringarna i vapendirektivet” av kammaren. Röstsiffrorna var 284 för och 21 emot.

I den viktigaste frågan om reglering av vissa vapenmagasin lämnar tyvärr den antagna lagtexten stort utrymme för tolkning. En utförlig analys finns i Bumerangen 2023-3.

Riksdagens debatt

Propositionen och Justitieutskottets betänkande