LAGSTIFTNING

Nedan följer länkar till lagtext, förordningar och olika författningar.

Dessa texter skall du som sökande medlem vara instatt i innan din ansökan.

Vapenlag:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vapenlag-199667_sfs-1996-67

Vapenförordning:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vapenforordning-199670_sfs-1996-70

Polismyndighetens författningssamling och allmänna råd: